Obxectivos


Os obxectivos concretos do proxecto son:


 • Cambiar o comportamento dos cidadáns mediante a promoción da participación activa e o fomento da corresponsabilidade na protección dos bosques.
 • Reducir os incendios forestais de orixe humana, xa sexan intencionados ou como consecuencia do uso neglixente do lume nun 20% ao final do proxecto.
 • Capacitar a todos os axentes forestais ( gardas, técnicos, enxeñeiros... ) relacionados coa prevención e extinción, contribuíndo a manter os seus coñecementos e habilidades ao día, aumentando así a súa capacidade para previr os incendios forestais e contribuíndo á aplicación da lexislación europea.
 • Contribuír á protección da biodiversidade mediante a redución do número de incendios forestais.
 • Aumentar a conciencia sobre o uso sostible dos bosques.
 • A campaña centrarase nas seguintes mensaxes, que serán adaptados co fin de chegar mellor aos distintos públicos destinatarios (escolares, poboación das zonas rurais, axente forestais e cidadáns en xeral):

 

 • Concienciar e explicar que os incendios forestais constitúen unha presión e un factor que conduce á perda de biodiversidade, contribuíndo a súa diminución a lograr o obxectivo europeo de deter a perda de biodiversidade para 2010.
 • Concienciar e explicar que os incendios forestais teñen unha influencia significativa sobre a situación ecolóxica e na capacidade produtiva dos bosques europeos (divulgar a idea de que os bosques cumpren unha función social importante, tanto porque son unha fonte de recursos naturais como porque ofrecer múltiples servizos - alimentos, auga, control do clima, a polinización de cultivos, recreativas,etc.), en liña co plan europeo de acción para protexer os bosques.
 • Sensibilizar e explicar que poñer en marcha medidas que estratexicamente axuden a previr os incendios forestais, é preservar e restaurar a biodiversidade e os ecosistemas, contribuíndo a lograr o obxectivo europeo de deter a perda de biodiversidade para 2010.
 • Comunicar e explicar cales son as principais causas dos incendios forestais, a forma en que se pode previr e que condutas poden poñer os bosques en perigo, axudando a protexelos segundo o esixido pola lexislación europea.

 

Para conseguir os obxectivos descritos levaranse a cabo as seguintes accións de preparación, execución, monitorización, control, seguimento e avaliación:


 • Xestión do proxecto
 • Monitorización do progreso
 • Auditoría externa
 • Plan de Comunicación After - LIFE
 • Avaliación previa á campaña e traballos preparatorios
 • Campaña de concienciación nos colexios
 • Campaña de concienciación para os propietarios forestais e a poboación rural
 • Campaña de concienciación para o público en xeral
 • Formación dos axentes forestais.
 • Monitorización do impacto no grupo obxectivo
 • Monitorización do impacto no problema ambiental
 • Páxina web do proxecto.
 • Paneis informativos Life+
 • Informe Layman
 • Plan e materiais de difusión
 • Eventos de comunicación

Problema medioambiental

O obxectivo principal deste proxecto é reducir a frecuencia dos incendios forestais en Galicia e a súa concentración en determinados períodos e zonas. En máis dun 90% dos casos, os incendios son provocados pola man do home, xa sexa de modo intencionado ou como consecuencia dun comportamento neglixente.


Os incendios forestais teñen unha serie de efectos negativos sobre o medio, sen esquecer o perigo que supoñen para a integridade das persoas e os seus bens.


Son un dos principais factores que contribúen á perda da biodiversidade en la UE (as árbores e outras especies de flora, aves e outras especies animais que viven no bosque...), ás emisións de partículas e gases á atmosfera (como o CO2), e á destrución da capa orgánica do chan, facéndoo máis propenso á erosión e conducindo a unha progresiva desertización.